Styremøte 3/5-2013

STYREMØTE 03.05.13
 
 
 
 
Møtt: Siv, Rune, Irene, Kjersti, Roger, Kurt, Kjell Ivar og Kari.
 
Meldt forfall: Marit, Inger Merete og Gunnveig.
 
 
Sak 8     Klubbmesterskap og jubileumsfest
 
                Avholdes lørdag 14/9-13. Ansvarlige: Siv, Irene og Kurt.
 
 
Sak 9     Organisasjonskurs, NKK
 
Ingen av de fremmøtte på styremøte ønsker å delta. Dersom noen andre ønsker å delta vil de få dekket kursavgift og kjøregodtgjørelse.
 
 
Sak 10   Dugnad i Prestmoen
 
                Det blir dugnad i Prestmoen onsdag 12/6-13
Gjøremål: Agillityutstyr, gjerde, vasking av uteområdet og beising av gapahuk.
 
 
Sak 11   Oppsetting av treningshall i Prestmoen
 
 
Styret er enstemmig i at vi arbeider for å sette opp en hall i PVC/Rubb. Ut ifra de priser som foreligger så langt, arbeides det med å sette opp en hall i størrelsesorden 12*20*4,5 m.
 
Kurt, Rune og Kjersti gjør en del undersøkelser slik at det kan legges frem mer konkret informasjon og forslag på neste styremøte.
 
Når det gjelder sak 11/12: Oppsetting av gjerde/deling av uteområdet i Prestmoen, ble det besluttet at den utsettes, så lenge det ikke er tatt en endelig beslutning ang.treningshall. Kostnaden på gjerdet er ca 10 000,- og det vil komme i konflikt med hallen, slik det ser ut i dag.
 
 
 
Referent: Kjersti Riise

Styrereferat 7.mars 2012

Møtt: Siv, Rune, Kjersti, Roger, Inger Merete, Ingrid og Kari

Meldt forfall: Camilla, Irene og Marit

 

Sak 1:  Konstituering av styret

            Sekretær: Marit Stueflotten Myrhaug

            Matrialforvalter: Camilla M Bakk

            Kasserer: Rune Morten Myrhaug. Kari Lunde Riise får oppgaven som regnskapsfører.

            Hun har tilgang til kontoer og har postnøkkelen

 

Sak 2: Godkjenning av gruppeledere

 

            Brukshundgruppa: Ingrid Austad

            Utstillingskomiteen: Inger Merete Ingebrigtsen

            It/info-gruppe: Kari Lunde Riise

            Valgkomiteen: Kari Lunde Riise

 

            Alle godkjennes av styret

 

Sak 3: Ny lov mal

            Første utkast lages av Kjersti Riise og legges frem ved neste styremøte.

 

Evt:

-           Det kjøpes inn mobilt bredbånd for bruk i Prestmoen, 79,- pr mnd + moms.

-           I anledning 40 års-jubileum til neste år. Kari undersøker div gaveideer og priser

-           Brukshundgruppa har et ønske om å endre noe ved bruken av Prestmoen. Organisering slik at trening med hund får større fokus. Gruppa utarbeider og iverksetter tiltak. Orienterer ved neste styremøte.

-           Høststevnet 29.09.12.

Brukshundgruppa er teknisk arrangør.

Kjersti skaffer dommer.

-           Klubbmesterskap 16.09.12

Siv og Kjersti har ansvaret. Styret er tekniske arrangør.

-           Innkjøp av div kioskvarer i Prestmoen: Kari L Riise har ansvaret.

 

Neste styremøte: 02.05.12, Prestmoen kl 20.00

 

 

Referent: Kjersti Riise      

Styrereferat 17/01-2012

Sak 1. Årsmøte

Gjennomgang av innkalling til årsmøte 15.02.2012

Innkalling blir sendt ut 23.01.2012

Årsmelding og regnskap godkjent av styret

Valgkomiteens forslag godkjent av styret

Sak 2.

Flombelysning

Pga at lyset har blitt stående på om natta, har vi sett oss nødt til å stenge av utelyset.

Styret har vedtatt å sette opp en timer, koster ca 1000-1200 kroner.

 

 

 

Neste styremøte 7 mars kl 18.00

styremøte 21.11-2011

Styremøte Oppdal Hundeklubb                       21.11.11

Til stede: Siv Wæhle, Karin Eggan, Irene Engum, Camilla M Bakk, Kjersti Riise

Forfall: Marit Myrhaug                                        

Fra undergrupper: Kari Riise, Karin M Bakk

 

Sak 1             Hundemøkk i Prestmoen

                       Fortsatt et stort problem at folk som benytter seg av plassen ikke tar opp etter hundene sine. Som et siste forsøk på at portene fortsatt skal stå ulåst oppfordres alle til å plukke opp etter seg. Dersom det nå ikke blir en bedring, vil portene bli låst slik at når plassen skal benyttes må tidspunkt avtales med klubben og utlånsnøkkel hentes på avtalt sted. Dette gjøres kjent for medlemmene på klubbens hjemmeside og med plakater og informasjon i Prestmoen.

Sak 2             Julebord

                       Juleavslutning for hele familien, Prestmoen Lørdag 17. des kl 15.00. Pepperkakebaking for de minste, julegløgg for de store, alle tar med julebakst-spleiselag.  Etter ønske blir det nå nyttårsbord, 28 jan 2012, sted: Prestmoen. Det skal være bindende påmelding og klubben skal sponse noe for klubbens medlemmer. Beløp vil bli bestemt når priser er hentet inn.

 

Sak 3             Årsmøte

                       Avholdes: onsdag 15. feb. 2012                kl 20.00                                                                                               Sted: Prestmoen

                       Frist for utsendelse av møteinnkallelse: 4. jan 2012

                       Frist for forslag (saker og valg): 10. jan 2012

        Innhold i møteinnkallelse: Dagsorden, oversikt tillitsverv på valg (mail adr. For evt forslag ) frist for innkomne forslag

Neste styremøte: 17 jan 2012. Kl 18.00                                                                                                       Årsmelding skal være klar, frist for utsendelse: 17. jan 2012.                                  Utstillingskomiteen: Karin M Bakk                                                                                         Brukshundgruppa: Camilla M Bakk                                                                                        Styret: Siv Wæhle      

Frist for utsendelse: 20. jan 2012      

 

 

Eventuelt

Det jobbes fortsatt med å få til en hundeluftepark i Oppdal. Oppdal Hundeklubb er positiv til at Oppdal Kommune vil gi sine innbyggere og turister et slikt tilbud. Det må foreligge mer konkretisering av planene før Oppdal Hundeklubb kan ta stilling til hvor involvert den kan være i et slikt prosjekt

Oppdal hundeklubb er først og fremst en klubb for sine medlemmer.

 

Kurs med Sporhunder.no

Sissel Adde vil holde et nytt kurs helgen 7-8 jan 2012. Pris: med hund 500,- observatør 200,-. Annonseres på hjemmesiden.                

                                                                                            

 

 

                        

Styremøte 17/10-2011

Styremøte 17.10.2011

Møtt: Karin M.B , Karin E, Iren, Kjersti, Kari, Marit

Meldt forfall: Irene, Siv, Camilla

 

 

 

Sak 16            Pris på kurs i grunnferdigheter,samt læringsteori og treningsteknikk

                        Pris settes til 500,- med hund , og 200,- for observatør(uten hund)

 

 

 

Eventuelt:

·        Daniel Walstad,som har ansvar for brøytinga, er ansatt hos maskinkompaniet. Maskinkompaniet har da ansvar for faktureringa.

·        Rally lydighets stevne. Har vært kurs i innføring i Rally lydighet. Oppdal hundklubb ønsker å arrangere stevne i 2012. Må kontakte NKK snarest å høre om det er for sent å søke.

·        Utstillingskomiteen skal ha ett møte og diskutere dato for utstilling i

2013

·        Marit setter opp liste til valgkomiteen over de som er på valg.

 

                       

 

 

 

 

 

Neste styremøte 14 november kl 18.00

 

Referat

Referat fra styremøte 12.09.2011

-Oppfordre medlemmer til å vise fleksibilitet ved bruk av Prestmoen, når flere dukker opp. Kan vi trene sammen osv. Lage en oppfordring som legges ut på hjemmesiden og henges opp i prestmoen, forsøker å løse dette i minnelighet i første omgang. Kjersti forsøker å formulere!
-Klubbmesterskap, fordeling av ansvarsområder, Karin Eggan og Karin Bakk meldte forfall.
-Brøyting, Daniel Walstad, samme avtale som i fjor. Kjersti tar saken.
-Utstilling 2013, enstemmig vedtatt.
-Fårikaålfestival, forespørsel om klubben ville vise seg frem med stand eller aktivitet, enstemmig nei.
-Kasserer og styremedlem Miriam har trukket seg, 1. vara, Irene Engum går inn i styret, ikke ekstaordinært årsmøte, hun sitter ut perioden. Kari L Riise er regnskapsfører til neste årsmøte. Kari Riise og Karin Bakk får fullmakt til kontoer.

Evt
-Utlånte telt er ikke levert tilbake, Karin Bakk tar saken

Neste styremøte, mandag 17/10 kl 20.00


ref.Kjersti

Referat

Styremøte 27.06.2011

Møtt : Siw , Karin M.B , Karin E ,Marit, Camilla , Kjersti

Meldt forfall : Iren , Irene , Miriam

 

Sak 8      Betaling til instruktører og hjelpere som holder kurs

                Instruktører skal ha kr 300,- i timen

                Hjelpeinstruktør skal ha kr 150,-i timen

                Valpekurs/grunnkurs koster kr 1000,- , for medlemmer , og kr 2000,- for ikke medlemmer

                Det skal skrives kontrakt mellom instruktører og Oppdal Hundeklubb , før ett kurs  holdes.

 

Sak 9      Vedr medlemsrabatt  på G-sport

                Venter til høsten for evt fornyelse.

Kjersti undersøker med G-sport om Oppdal Hundeklubb fortsatt får medlemsrabatt.
Vedr rabatt på heiskort, venter til høsten å sjekker om avtalen fortsatt gjelder

 

Sak 10    Referat fra styremøter legges nå ut på hjemmesiden

 

 

Eventuelt

                Må settes en plakat på porten , at alle som bruker agility banen , bruker den på eget ansvar.

                Vaktmester på ridesenteret vil slodde området i Prestmoen.

 

 

 

 

Neste styremøte 12.09.2011 kl 18.00